Avand in vedere dispozitiile legale, ora maxima de inchidere a magazinelor este 21:00.
REGULAMENT OFICIAL

CAMPANIE PROMOŢIONALĂ BOSCH

“5 ANI GARANŢIE FĂRĂ COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU MAȘINI DE SPĂLAT RUFE ȘI USCĂTOARE"

01 septembrie – 31 decembrie 2020

1. Organizatorul campaniei:

Campania promoțională “5 ani garanție fără costuri suplimentare pentru mașini de spălat rufe și uscătoare” (denumită în cele ce urmează "Campania" sau "Campania promoțională") este organizată de S.C. BSH ELECTROCASNICE S.R.L. cu sediul social în București, Sos. București – Ploiești nr. 19-21, et. 1, secțiunea 2, sector 1 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2248/1999, CIF RO 11552248, reprezentată prin dl Mihai Voicilă în calitate de administrator și dl Styn De Coster în calitate de administrator denumită în continuare "Organizator".

Regulamentul Oficial (denumit în cele ce urmează "Regulamentul") este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicare pe site-ul www.bosch-home.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant atât pe site, cât și la cererea acestora transmisă la adresa Organizatorului menționată la paragraful de mai sus pe toată durata de desfășurare a Campaniei.

Campania se desfășoară în baza prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau schimba prezentul Regulament și/sau înceta și/sau suspenda și/sau întrerupe Campania pe parcursul derulării Campaniei, dar nu înainte de a anunța modificarea pe website-ul www.bosch-home.ro cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile.

2. Participanți:

La campania promoțională “5 ani garanție fără costuri suplimentare pentru mașini de spălat rufe și uscătoare” are dreptul să participe orice utilizator (client final) persoană fizică cu vârsta minimă de 18 ani, cu domiciliul stabil în România, persoane fizice autorizate și/sau persoane juridice cu sediul principal/secundar pe teritoriul României, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumiți în cele ce urmează "Participanți").

Prin participarea la Campanie, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la aceasta Campanie implicând acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

3. Obiectul campaniei:

Organizatorul oferă Participanților, în perioada prezentei Campanii, suplimentar garanției standard de 2 ani acordate de la data achiziționării produsului Participant descris la punctul 7 al prezentului Regulament, o garanție extinsă de 3 ani (denumită în continuare „Garanția extinsă”). Condițiile de extindere a termenului de garanție de 2 ani cu o perioadă suplimentară de 3 ani sunt detaliate în prezentul Regulament.

4. Durata campaniei

Campania “5 ani garanție fără costuri suplimentare pentru mașini de spălat rufe și uscătoare” va începe pe data de 1.09.2020, ora 00:00:00 şi se va încheia la data de 31.12.2020, ora 23:59:59. Orice achiziție făcută înainte și după această perioadă nu va fi luată în considerare de către Organizator la acordarea Garanției extinse.

Orice achiziție făcută înainte și după această perioadă nu va fi luată în considerare de către Organizator la acordarea garanției suplimentare.

Înregistrarea și revendicarea Garanției extinse se poate face pe site-ul www.bosch-home.ro, în termen de 60 de zile de la data achiziției produsului. Orice revendicare a garanției extinse după această dată nu va fi luată în considerare de către Organizator.

5. Aria de desfășurare a Campaniei

Prezenta Campanie se desfășoară pe teritoriul României.

6. Drept de participare:

O persoană poate achiziționa mai multe produse participante la promoție, fără limită de număr de produse și de participări.

7. Produse participante:

În această promoție sunt eligibile mașinile de rufe si uscătoarele marca marca Bosch: mașinile de spălat rufe independente şi încorporabile, mașinile de spălat rufe cu uscător și uscătoarele de rufe (denumite în continuare colectiv „Produse Participante” și individual „Produs Participant”).

8. Mecanismul campaniei promoționale:

Participarea la Campanie se va face în mod voluntar prin achiziţionarea de catre Participant a unuia sau a mai multor Produse Participante în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 de la Partenerii agreati, menţionaţi pe site-ul www.bosch-home.ro.

Participanții trebuie să se înregistreze pe site-ul: www.bosch-home.ro, respectând pașii obligatorii de urmat descriși pe această pagină.

Pentru înscrierea produsului pe site se vor efectua următorii pași:

 • Din site-ului oficial www.bosch-home.ro, se va accesa secțiunea “MyBosch” (https://secure.bosch-home.ro/mybosch)
 • Dacă participantul nu are deja cont creat, atunci va alege una din cele 2 opțiuni disponibile:
 • Opțiunea „Înregistrează-te acum” urmând ca pe pagina deschisă (https://secure.bosch-home.ro/mybosch/inregistrare) să completeze rubricile necesare pentru crearea contului.
 • Înregistrare prin intermediul unei rețele de socializare (Social Media Sign in): Facebook, Google sau Yahoo. Utilizând aceasta opțiune, contul MyBosch se va crea și va putea fi accesat prin interfața contului de socializare selectat.
 • Contul va putea fi accesat imediat ce participantul va confirma crearea contului prin accesarea linkului ce se trimite într-un mesaj pe adresa de email introdusă în formularul de înregistrare sau pe adresa de e-mail cu care s-a înregistrat în rețeaua de socializare folosită ca interfață.
 • Odată confirmat contul, sau dacă participantul avea deja cont creat, după accesarea contului personal pe MyBosch se va alege opțiunea „Înregistrează aparatul tău electrocasnic Bosch aici” care va deschide formularul de înregistrare pentru produse electrocasnice Bosch.
 • Se completează câmpurile obligatorii: „Număr de serie (E-Nr), Număr de fabricație (FD) și Data achiziționării. Se apasă butonul continuare.
 • Se va genera în mod automat un ecran de previzualizare a datelor introduse cât și a produsului găsit. Dacă datele sunt corecte se apasă din nou butonul „Continuare”
 • Produsul este înregistrat în cont, iar participantul primește un mesaj pe email cu confirmarea de înregistrare a produsului în contul MyBosch.
 • Daca datele de înregistrare ale produsului participant (E-Nr, FD, Data achiziției) corespund cu condițiile de acordare a extra garanției, în partea dreapta a ecranului apare butonul intitulat „Mai mult” din care poate fi descărcat „Confirmarea de înregistrare a garanției extinse” și „Regulamentul campaniei”.
 • Înainte de înregistrarea produsului Participantul trebuie să verifice dacă distribuitorul de la care a cumpărat produsul se regăsește în lista de parteneri agreați pentru această campanie, regăsită în Partenerii agreați, menționată în art. 4. În cazul în care distribuitorul nu se regăsește în lista agreată „Confirmarea de înregistrare a garanției extinse” nu are nicio valoare.

„Confirmarea de înregistrare a garanției extinse” și „Regulamentul campaniei” trebuie păstrate de către Participant împreună cu factura ce face dovada achiziției produsului și cu certificatul de garanție în original. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru acuratețea datelor înregistrate de către Participanți pe site-ul www.bosch-home.ro .

Această confirmare trebuie păstrată de către Participant împreună cu factura ce face dovada achiziției produsului și cu certificatul de garanție în original. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru acuratețea datelor înregistrate de către Participanți pe site-ul www.bosch-home.ro

Organizatorul are dreptul să solicite în orice moment orice documente justificative în original (facturi fiscale), precum și confirmarea înregistrării care să probeze îndeplinirea de către Participant a condițiilor de participare la Campania “5 ani garanție fără costuri suplimentare pentru mașini de spălat rufe și uscătoare” și de obținere a Garanției extinse. Toate datele personale și documentele solicitate sunt necesare înregistrării și acordării Garanției extinse.

Neprezentarea acestor documente în condiții satisfăcătoare va conduce la pierderea dreptului Participantului respectiv de a primi Garanție extinsă.

9. Condiții de validare:

Pentru ca Organizatorul să acorde Garanția extinsă pentru Produsul Participant achiziționat, Participantul trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiții:

A. Să îndeplinească condițiile de participare prevăzute la art. 2.

B. Să achiziționeze un Produs Participant, în perioada campaniei din magazinele partenerilor agreați conform celor specificate la art. 3 - 8.

C. Să înregistreze produsul în secțiunea MyAccount pe https://secure.bosch-home.ro/mybosch în termen de 60 de zile de la data achiziției.

D. Produsul Participant, pentru care se acordă Garanția extinsă să fie utilizat exclusiv în scopuri casnice. Perioada de Garanție extinsă nu este valabilă în cazul utilizării respectivului produs în scopuri profesionale: în restaurante, bufete, cantine, etc. sau altfel decât este menționat în certificatul de garanție.

Garanția extinsă se acordă numai în situația îndeplinirii cumulative a condițiilor de mai sus.

10. Litigii

Eventualele litigii apărute intre Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

11. Regulamentul promoției

Prin participarea la promoția “5 ani garanție fără costuri suplimentare pentru mașini de spălat rufe și uscătoare” Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Regulamentul este disponibil pe site-ul www.bosch-home.ro, începând cu data de 31 august 2020 (ora 00:00).

12. Date cu caracter personal

Prin înscrierea și participarea la Campanie, precum, și comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, Participanții la campania “5 ani garanție fără costuri suplimentare pentru mașini de spălat rufe și uscătoare” își exprimă acordul expres și neechivoc cu privire la prezentul Regulament, inclusiv cele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru ca datele lor personale să fie prelucrate și să intre în baza de date a Organizatorului pentru verificare și validare finală și evidența înregistrării în cadrul acestei campanii.

Organizatorul se obligă să respecte drepturile Participanților prevăzute legile în vigoare. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de lege.

Participanții la Campanie, în calitate de persoane vizate, au conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și a Consiliului, aplicabil în România începând cu data de 25 mai 2018 următoarele drepturi: dreptul de a se informa asupra datelor, de acces la date, de a rectifica datele, de a șterge datele, de a restricționa prelucrarea datelor, de a retrage consimțământul de prelucrare a datelor, de a se opune prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se adresa instanței competente și de plângere la autoritatea de supraveghere în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții vor trimite Organizatorului pe adresa Şos Bucureşti-Ploieşti nr. 19-21,etaj 1,secțiunea 2, sector 1, București o cerere întocmită în forma scrisă, datată și semnată sau un email la adresa Data-Protection-RO@bshg.com

Scopurile constituirii și administrării bazei de date sunt: desemnarea beneficiarilor Promoției și realizarea de rapoarte statistice aferente Campaniei.

Destinatarii prelucrării acestor date sunt: BSH Electrocasnice SRL (Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr 19-21, sector 1, București), BSH Hausgeräte GmbH (Carl-Wery-Str. 34, 81739 München). Societățile vor prelucra datele cu caracter personal și le vor stoca în conformitate cu prevederile legale aplicabile pentru păstrarea acestor date.

Societățile nu intenționează să transfere aceste date cu caracter personal către: o țară non-UE sau o organizație internațională.

Informarea participanților cu privire la alte acțiuni desfășurate în viitor (noi oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing) se va face doar dacă aceștia își dau consimțământul pentru abonarea la newsletterul Bosch Electrocasnice prin bifarea căsuței aferente din cadrul contului MyBosch, sau asociată formularelor de contact disponibile în website. Dezabonarea de la newsletter se poate efectua oricând folosind linkul disponibil în mesajele de newsletter sau accesând formularul de dezabonare din pagina http://www.bosch-home.ro/service/contact-si-informatii/contact-si-informatii-dezabonare-buletin-informativ.

Contul de MyAccount și toate datele asociate lui pot fi șterse de către participant din secțiunea “Profilul meu” selectând opțiunea de “Ștergere cont”.

Pentru mai multe informații privind procesarea datelor personale, vă rugăm să consultați secțiunea “Informații privind protecția datelor” de pe site-ul www.bosch-home.ro

13. Limitarea răspunderii

Înregistrarea Garanției Extinse efectuată înainte sau după perioada menționată în Regulament nu se va lua în considerare.

Organizatorul are dreptul de a invalida înregistrări care conțin informații false ori vădit eronate și care nu îndeplinesc toate condițiile de participare conform rubricilor obligatorii menționate pe pagina web. Orice reclamație cu privire la înregistrări se va lua în considerare numai pe baza prezentării confirmării privind înregistrarea garanției extinse primite de la Organizator.

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări neconforme prezentului Regulament și care apar ulterior acordării efective a Garanției Extinse.

14. Prevederi finale

În cazul în care Organizatorul constată că un Participant nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin respectivului Participant, fără alte despăgubiri sau plăți.

Participanților la promoție nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările subsecvente și a fost semnat și autentificat în prezența unui Notar Public într-un exemplar original și 2 duplicate.

Organizator

Prin Administrator                                                                                                      Prin Administrator

Mihai Voicilă                                                                                                                 Styn De Coster

ANEXA LA REGULAMENTUL OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ BOSCH “5 ANI GARANŢIE FĂRĂ COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU MAȘINI DE SPĂLAT RUFE ȘI USCĂTOARE” 15 01 septembrie – 31 decembrie 2020

Organizator

Prin Administrator                                                                                                      Prin Administrator

Mihai Voicilă                                                                                                                    Styn De Coster

ANEXA NR. 2 LA REGULAMENTUL CAMPANIEI BOSCH “5 ANI GARANŢIE FĂRĂ COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU MAȘINI DE SPĂLAT RUFE ȘI USCĂTOARE "

1 septembrie – 31 decembrie 2020

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Articolului 13 din GDPR

I. Date privind operatorul de date cu caracter personal

În vederea organizării şi derulării Campaniei, o serie de date cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de către BSH ELECTROCASNICE S.R.L., societate înfiinţată şi funcţionând conform legii din România, cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti Nr. 19-21, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul de ordine J40/2248/1999, avand cod unic de identificare RO 11552248, denumita in continuare "Operator".

Datele de contact ale Operatorului, în cazul în care Participanţii au nelămuriri cu privire la datele cu caracter personal prelucrate sau pentru exercitarea drepturilor lor cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele:

BSH Electrocasnice S.R.L.

Responsabilul pentru Protectia Datelor

Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 19-21, Baneasa Center, etj. 1, sector 1, Bucuresti, Romania

e-mail: Data-Protection-RO@bshg.com

II. Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Campaniei

În scopul participării la Campanie, Operatorul va colecta de la Participanţi datele cu caracter personal solicitate la înregistrarea pe website-ul oficial www.bosch-home.ro, secțiunea “MyBosch” (https://secure.bosch-home.ro/mybosch).

În cazul folosirii opțiunii „Înregistrează-te acum”, la completarea rubricilor necesare pentru crearea contului, Operatorul va colecta şi prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail

Contul de MyAccount și toate datele asociate lui pot fi șterse de către participant din secțiunea “Profilul meu” selectând opțiunea de “Ștergere cont”.

III. Scopul prelucrării

Datele cu caracter personal ale Participanţilor la Campanie vor fi prelucrate de către Operator pentru următoarele scopuri:

• Organizarea şi desfăşurarea Campaniei

• Validarea Participanţilor

• Confirmarea contului şi a înregistrării produsului

• Îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din garanţia oferită în cadrul Campaniei

• Evidenţa beneficiarilor Campaniei

• Realizarea de statistici

IV. Temeiul juridic al prelucrării

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza necesităţii contractuale, pentru a permite persoanelor vizate participarea la Campanie, precum şi pentru exerciţiul drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce rezultă din prezentul Regulament.

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate atunci când prelucrarea este necesară pentru interesul său legitim, în calitate de societate organizatoare, respectiv pentru gestionarea, promovarea activităţii, realizare de rapoarte statistice, prevenirea comportamentelor ilicite şi a fraudei, apărare în caz de litigii ori alte asemenea solicitări.

Furnizarea datelor de către Participanţi nu este obligatorie. Refuzul furnizării acestora atrage însă imposibilitatea participării la Campanie.

Comunicările cu persoanele vizate cu privire la alte acțiuni desfășurate în viitor (noi oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing) se va face doar în temeiul consimțământul expres în scopul abonării la newsletterul Bosch Electrocasnice, prin bifarea căsuței aferente din cadrul contului MyBosch, sau asociată formularelor de contact disponibile în website.

Dezabonarea de la newsletter se poate efectua oricând folosind linkul disponibil în mesajele de newsletter sau accesând formularul de dezabonare din pagina http://www.bosch-home.ro/service/contact-si-informatii/contact-si-informatii-dezabonare-buletin-informativ.

V. Acces la datele cu caracter personal

Vor avea acces la datele cu caracter personal ale persoanelor vizate Operatorul, respectiv BSH Electrocasnice S.R.L. şi angajaţii acestuia în vederea îndeplinirii atribuţiilor lor şi organizării, respectiv ducerii la îndeplinire a Campaniei. Pentru scopurile mai sus menţionate şi pentru centralizarea şi clasificarea datelor cu caracter personal ca parte a operaţiunilor BSH la nivel de grup de companii, BSH Hausgeräte GmbH (Carl-Wery-Str. 34, 81739 München) va avea acces la datele cu caracter personal ale persoanelor vizate.

VI. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi păstrate doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor prevăzute mai sus, în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

VII. Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile şi transparente, Operatorul informează Participanţii cu privire la drepturile de care aceştia beneficiază, în calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(ii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(v) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;

(vi) dreptul la portabilitate a datelor;

(vii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru a va exercita aceste drepturi, va rugam sa folositi Formularul de solicitare a datelor clientului de pe https://datarequest.bsh-group.com/ro/form?c=ro

Persoana vizata poate depune plângere în fața Autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal în cazul în care drepturile sale sunt încălcate sau in cazul in care datele sale cu caracter personal au fost prelucrate ilegal la adresa:

București, sector 1, Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30 sau prin transmiterea acestei plângeri prin e-mail la adresa: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro

În cazul în care doriţi să aflaţi mai multe informaţii despre prelucrarea datelor cu caracter personal, consultaţi Politica noastră de confidenţialitate prin accesarea următorului link https://www.bosch-home.ro/metapages/detinator-site/informatii-privind-protectia-datelor

Organizator

Prin Administrator                                                                                 Prin Administrator

Mihai Voicilă                                                                                            Styn De Coster