REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“5 ani garanție Daewoo – Experiență, calitate, încredere”

Perioada campaniei: 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019 

                                                                                                                       

 

Art. 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

Campania promoțională “5 ani garanție Daewoo – Experiență, calitate, încredere” este organizată de SC Marelvi Impex SRL, cu sediul în Rădăuţi, Calea Cernăuţi nr 114, jud. Suceava, înregistrată în registrul comerțului sub numărul J33/393/1995, cod fiscal RO7282405, (denumită în continuare "Organizatorul").

 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul promoţiei va fi publicat pe perioada desfăşurarii promoţiei pe site-ul www.daewoo-electronics.ro, la urmatoarea adresa URL: http://extragarantie.daewoo-electronics.ro

 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia şi prin întocmirea unui Act Adiţional la prezentul regulament. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoştinţa publicului pe site-ul www.daewoo-electronics.ro.

Art. 2. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania va începe la data de 1 ianuarie 2019 și se va încheia la data de 31 decembrie 2019. O zi de campanie va începe de la ora 00:00:00 și se va sfârsi la ora 23:59:59 (inclusiv).

Art. 3. PERIOADA DE ACTIVARE A EXTRAGARANȚIEI

Clienții care au achiziționat poduse marca Daewoo Electronics, în perioada de desfășurare a campaniei menționată în cadrul art. 2, le pot înscrie la campanie în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data achiziției acestora. 

Art. 4. ARIA DE DESFĂŞURARE  A CAMPANIEI  

Campania se desfăşoară la nivel naţional, pe teritoriul României, în magazinele partenere participante, care comercializează aparate electrocasnice Daewoo Electronics. 

 

La această campanie participă produse marca Daewoo Electronics din următoarele categorii: aparate frigorifice, mașini de spălat, cuptoare cu microunde și aspiratoare. Lista completă a produselor o puteți găsi în cadrul art. 7 al regulamentului.

Art. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresată tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 1 ianuarie 2019. Aceste persoane vor fi denumite în continuare "Participant".

Art. 6. CONDIȚII DE VALIDARE A EXTRAGARANȚIEI

Pentru ca un client să beneficieze de extragaranția de 3 ani, trebuie:

            a) Sa îndeplinească condițiile prevăzute în cadrul art. 5.

            b) Să achiziționeze în perioada de desfașurare a campaniei, menționată în cadrul art. 2, cel puțin un aparat electrocasnic marca Daewoo Electronics din lista produselor existente în cadrul art. 7.

            c) Să se înscrie în perioada menționată în art. 3, folosind una dintre cele 2 modalitați de înscriere, descrise în cadrul art.8 (formular online sau poștă) și să furnizeze următoarele date personale și date de identificare ale produsului: Model produs, Serie de fabricație, Numar factură/ bon/ chitanță, Emitent factură, Dată facturare, Nume, Prenume, Adresa, Localitate, Județ, E-mail, Telefon.

Participantul nu va beneficia de extragaranție în cazul în care:

            a) a achiziționat un produs electrocasnic marca Daewoo Electronics care nu se află in lista produselor existente în cadrul art. 7.

            b) a achiziționat un produs electrocasnic marca Daewoo Electronics în afara perioadei de desfașurare a campaniei, mentionată în art. 2.

            c)  a achiziționat un produs electrocasnic marca Daewoo Electronics și nu-l înscrie in campanie în perioada menționată în art.3.

            d)  datele furnizate nu sunt în conformitate cu art. 6 pct. c .

 

Art. 7. LISTĂ DE PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Din această campanie vor face parte următoarele produse:

Categorie

Model

 Aparate frigorifice

FRN-Q19FCVI

FRN-Q19F2VI

FRN-Q19DCVI

FRN-Q19D2VI

FRN-Q29FCVI

FRN-Q29DCVI

FRS-T20DAMI

MFRS-T30H3

MRFS-26D2TI

RN-T425NPB

RN-T425NPW

RN-T425RNB

RN-T425RNW

RN-307RDQM

RN-308NW

RN-308NM

RN-308NB

RN-308RDQM

RN-308RDQW

RN-308RDQB

RN-307RDQB

RN-34RDQM

RN-332NQM

FN-400NWM

FN-400NTM

FN-153

FN-153PRQ

FN-153PBQ

FN-153PWQ

FN-153CW

FN-102PBQ

FN-102PRQ

FN-102PWQ

FN-15A2RNB

FN-146

FF-258H

FF-384H

Cuptoare cu microunde

KOR-6L65

KOR-6L65R

KOR-6L65B

KOR-6L57

KOR-6L5K

KOR-6L8KB

KOR-6L8KS

KOR-6LBRB

KOR-6LBRR

KOR-6LBRC

KQG-1N4A

KOG-8A8RM

KOG-8A8R

KQG-8A8R

KOC-9N8V

KOC-9Q4T

KOS-1C0K

KOS-1C4K

KOR-6S20W

KOR-6S20R

KOR-6S20K

KOR-6S20WG

KOR-6S2BW

KOR-6S2BR

KOR-6S2BK

KOR-6S2BWG

KOR-6S3DBW

KOR-6S3DBR

KOR-6S3DBK

KOR-6S2DBW

KOR-6S4DBI

KOR-6M1BR

KOR-6M1BW

KOR-6M10R

KOR-6M10W

KOR-6M10K

KOR-6M1BK

KOR-6M10WM

KOR-6M1BWM

Aspiratoare

RCC-240Y

RCC-240L

RCC-153R

RCC-153L

RCC-164L

RCC-164R

RCC-220R

RCC-250R

RCC-250L

RCC-230R

RCC-230L

RCC-120R

RCC-120L

RCC-120B/2A

RCC-120L/2A

RCC-120R/2A

RCC-230B/3A

RCC-230L/3A

RCC-230R/3A

RCC-250B/3A

RCC-250L/3A

RCC-250R/3A

RC-150R

RC-150L

RC-700M

RC-705M

RC-190B

RC-L381B

RC-L381GB

RC-L384BR

RC-L384GB

RC-L384B

RC-230R

RC-230L

RC-220R

RC-224L

RC-224R

RC-234R

RC-L180L

RC-L180R

RC-L180W

RC-224L/2A

RC-224R/2A

RC-234R/2A

RC-L384B/2A

RC-L384BR/2A

RC-L384GB/2A

RCW-401

RCW-402

RCW-403

RCW-404

RCW-405

RC-300L/2A

RC-300R/2A

RC-255W/2A

RC-255B/2A

Mașini de spălat

DWD-MV1011

DWD-MV1021

DWD-FV2021

DWD-FV2023B

DWD-MV1011-2

DWD-FV2021-2

DWD-FV5021-2

DWC-PD1213

DWC-ED1432

DWD-HC9241B

DWD-CV702G

DWC-LD1432

DWC-LD143KC

DWD-HB1425E

DWD-HB142RTE

Art. 8. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE  AL CAMPANIEI se modifică și va avea următorul cuprins:

 

În perioada de desfășurare a campaniei, menționată în cadrul art. 2, produsele Daewoo participante la campanie vor beneficia de 5 ani garanție (2 ani garanție standard + 3 ani garanție extinsă).

 

Extragaranția va fi valabilă cu condiția activării acesteia în perioada de activare, menționată în cadrul art. 3.

 

Pentru activarea și înregistrarea garanției extinse trebuie să transmiteți urmatoarele informații (Model produs, Serie de fabricație, Numar factură/ bon/ chitanță, Emitent factură, Dată facturare, Nume, Prenume, Adresa, Localitate, Județ, E-mail, Telefon) completând formularul online disponibil la: http://extra.daewoo-electronics.ro.

 

După completarea și trimiterea formularului online participantul va primi un e-mail de cofirmare.

                                                                                        

În urma înregistrării se va furniza un număr de înregistrare care trebuie notat pe certificatul de garanție, în limba română, al produsului.

 

Neactivarea extragaranției până la ultima zi de activare a acesteia, menționată în cadrul art. 3, duce la pierderea ei iar,  în acest caz, rămâne valabilă numai garanția standard de 2 ani.

 

Toate condițiile aferente garanției de 2 ani, precum și respectarea instrucțiunilor de utilizare din manualul de utilizare al produsului rămân valabile și în cazul garanției extinse.

 

Extragaranția este valabilă numai după înregistrare, pe baza facturii de achiziție și a certificatului de garanție. Pentru a beneficia de oferta de extragaranție, cumpărătorul trebuie să păstreze certificatul de garanție și documentul de achiziție al produsului (factura/ bonul fiscal), în original,  pe toată perioada celor 5 ani de garanție (2 ani garanție standard + 3 ani garanție extinsă), pentru a servi ca dovadă a achiziției în perioada promoției.

 

Extragaranția se acordă în conformitate cu termenii și condițiile specificate în certificatul de garanție al produsului înscris în campanie.

 

 

Art. 9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.

 

Prin participarea la această promoţie, participanţii declară că sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate de Organizator.

Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu acordul exprimat de participant si conform prevederilor legale.

 

Organizatorul prelucreaza datele personale cu caracter special ale persoanelor vizate, in functie de mecanismul de desfasurare al Campaniei, precum si pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in prezentul Regulament pe baza consimtamantului liber exprimat al acestor persoane.

 

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal .

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri :

in temeiul obtinerii consimtamantului in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR

a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

 1. organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea extragarantiei
 2. in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat Organizatorul sau unul dintre partenerii sai, in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;
 3. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea garantiei;
 4. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);
 5. Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).

 

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, personelor vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment.

In cazul in care clientii / persoanele vizate isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice.

Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca garantia extinsa.

 

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

 • Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persone imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei.
 • Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila
 • Furnizorii produselor participante la Campanie
 • Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim)

Durata de pastrare a datelor

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele castigatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, aceste vor fi pastrate pentru intrega perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

 

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existent dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
 2. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
 3. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:
 • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
 • Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
 1. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
 2. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

 

 • In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
 • In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 • In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.
 1. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand adresa de Corespondenta a Operatorului.

 1. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturilor: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro .

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

 

Art. 10. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii cumpărători, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.  Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare, instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

 

Organizator,
SC Marelvi Impex SRL