Click aici catre cele mai bune promotii.
Cel mai mic pret din Romania!**Daca gasesti in alta parte mai ieftin, primesti 2x diferenta

REGULAMENT OFICIAL

CAMPANIE PROMOŢIONALĂ BOSCH

“5 ANI GARANŢIE FĂRĂ COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU APARATE FRIGORIFICE"

01 mai – 31 octombrie 2018

 

 

 1. Organizatorul campaniei:

Campania promoţională 5 ani garanţie fără costuri suplimentare pentru aparate frigorifice (denumită în cele ce urmează "Campania" sau "Campania promoţională") este organizată de S.C. BSH ELECTROCASNICE S.R.L.  cu sediul social în Bucureşti, Sos. Bucureşti – Ploieşti nr. 19-21, et. 1, secțiunea 2, sector 1 înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2248/1999, CIF RO 11552248, reprezentată prin dl Mihai Voicila în calitate de administrator si dl Styn De Coster in calitate de administrator  denumită în continuare "Organizator", înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 4759.

 

Regulamentul Oficial (denumit în cele ce urmează "Regulamentul") este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicare pe site-ul www.bosch-home.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant atat pe site, cat si la cererea acestora transmisa la adresa Organizatorului mentionata la paragraful de mai sus pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

Campania se desfăşoară în baza prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament pe parcursul derulării Campaniei, dar nu înainte de a anunţa modificarea pe website-ul www.bosch-home.ro

 

 1. Participanţi:

 

La campania promoţională “5 ani garanţie fără costuri suplimentare pentru aparate frigorifice”  are dreptul să participe orice utilizator (client final) persoană fizică cu vârsta minimă de 18 ani, cu domiciliul stabil în România, persoane fizice autorizate si/sau persoane juridice cu sediul principal/secundar pe teritoriul României, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumiţi în cele ce urmează "Participanţi").

Prin participarea la Campanie, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora, participarea la aceasta Campanie implicând acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.  

 

 1. Obiectul campaniei:

 

Organizatorul oferă  Participantilor, in perioada prezentei Campanii, suplimentar garantiei standard de 2 ani acordate de la data achizitionarii produsului Participant descris la punctul 7 al prezentului Regulament, o garantie extinsa de 3 ani

 (denumita in continuare „Garantia extinsa”). Conditiile de extindere a termenului de garantie de 2 ani cu o perioada suplimentara de 3 ani sunt detaliate in prezentul Regulament.

 

 1. Durata campaniei

Campania promoţională 5 ani garanţie fără costuri suplimentare pentru aparate frigorificese va desfăşura în perioada 1 mai 2018 – 31 octombrie 2018, în magazinele distribuitorilor care comercializează produse electrocasnice Bosch. Lista de magazine ale distribuitorilor se regaseste pe site-ul www.bosch-home.ro („Locatiile Participante”).

Orice achiziţie făcută înainte şi după această perioadă nu va fi luată în considerare de către Organizator la acordarea garanţiei suplimentare.

Înregistrarea şi revendicarea Garanţiei extinse se poate face în perioada 01 mai 2018 (ora 00:00) - 15 noiembrie 2018 (ora 24:00) pe site-ul www.bosch-home.ro . Orice revendicare a garanţiei extinse după această dată nu va fi luată în considerare de către Organizator.

 

 1. Aria de desfăşurare a Campaniei

Prezenta Campanie se desfăşoară pe teritoriul României.

 

 1. Drept de participare:

O persoană poate achiziţiona mai multe produse participante la promoţie, fără limită de număr de produse şi de participări.

 

 1. Produse participante:

În această promoţie sunt eligibile aparatele frigorifice marca Bosch: aparatele frigorifice independente şi încorporabile (denumite in continuare colectiv „Produse Participante” si individual „Produs Participant”).

 

 1. Mecanismul campaniei promoţionale:

Participarea la Campanie se va face în mod voluntar prin achiziţionarea de Participant a unuia sau a mai multor Produse Participante în perioada 01 mai 2018 – 31 octombrie 2018 de la distribuitorii BSH menţionaţi pe site-ul  www.bosch-home.ro.

 

Participanţii trebuie să se înregistreze pe site-ul: www.bosch-home.ro, respectand pasii obligatorii de urmat descrisi pe aceasta pagina.

Pentru inscrierea produsului pe site se vor urma urmatorii pasi:

 • Din site-ului oficial www.bosch-home.ro, se va accesa sectiunea “ Promotii si campanii” (http://www.bosch-home.ro/promotii-si-campanii.html)
 • Din sectiunea “ Promotii si campanii” se va accesa campania de garantie extinsa pentru aparatele frigorifice  "5 ani garantie fara costuri suplimentare pentru aparate frigorifice"
 • Din pagina dedicata campaniei se va accesa linkul „ Inregistreaza acum garantia extinsa” care va deschide pagina web cu formularul de inregistrare in campanie.
 • Dupa completarea formularului se va apasa butonul „ Trimite”
 • Datele inscrise in formular in rubricile: Cod Produs, Emitent Factura/bon/chitanta, Data achizitiei vor fi verificate daca corespund conditiilor campaniei. Daca acestea  corespund in maxim 48 ore dupa trimiterea formularului, Participantul va primi o confirmare de inregistrare a datelor pe adresa de email furnizata in formularul de Inregistrare garantie extinsa.

 

Acestă confirmare trebuie păstrată de către Participant împreună cu factura ce face dovada achiziției produsului și cu certificatul de garanție in original. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru acurateţea datelor înregistrate de către Participanţi pe site-ul www.bosch-home.ro .

Organizatorul are dreptul să solicite în orice moment orice documente justificative în original (facturi fiscale) precum si confirmarea inregistrarii care să probeze îndeplinirea de catre Participant a condiţiilor de participare la Campania 5 ani garanţie fără costuri suplimentare pentru aparate frigorifice și de obţinere a Garanţiei extinse. Neprezentarea acestor documente în condiţii satisfacătoare va conduce la pierderea dreptului Participantului respectiv de a primi Garanţie extinsă.

 1. Condiţii de validare:

Pentru ca Organizatorul să acorde Garanţia extinsă pentru Produsul Participant achiziţionat, Participantul trebuie

să îndeplinească concomitent următoarele condiţii:

 1. A.   Să îndeplinească condiţiile de participare prevăzute la art. 2.
 2. B.   Să achiziţioneze un Produs Participant , în perioada campaniei din magazinele distribuitorilor conform celor specificate la art 3 - 8.
 3. C.   Să se înregistreze pe site-ul www.bosch-home.ro, pe pagina special dedicata campaniei până cel tarziu la 15 noiembrie 2018.

 

 1. D.   Produsul Participant, pentru care se acordă Garanţía extinsă să fie utilizat exclusiv în scopuri casnice. Perioada de Garanţíe extinsă nu este valabilă în cazul utilizării respectivului produs în scopuri profesionale: în restaurante, bufete, cantine, etc. sau altfel decât este menţionat în certificatul de garanţie.

Garantia extinsa se acorda numai in situatia indeplinirii cumulative a  condiţiilor de mai sus.

 

10. Litigii

Eventualele litigii apărute intre Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

 

 1. 11.   Regulamentul promoţiei

Prin participarea la promoţia 5 ani garanţie fără costuri suplimentare pentru aparate frigorifice Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Regulamentul este disponibil  pe site-ul www.bosch-home.ro , începând cu data de 01 mai 2018 (ora 00:00).

 

 1. 12.   Date cu caracter personal

Prin comunicarea datelor personale în modalitațile indicate în mod expres prin Regulament, Participanții la campania 5 ani garanţie fără costuri suplimentare pentru aparate frigorifice îşi exprima acordul expres şi neechivoc, pentru ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Organizatorului pentru validare finala si evidenta inregistrarii in cadrul acestei campanii.

 

Organizatorul se obligă să respecte drepturile Participanţilor prevăzute de Legea 677/2001.  Datele furnizate nu vor fi difuzate către terţi cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de lege.

 

La cererea expresă a participanţilor, Organizatorul va asigura acestora: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plangere,  în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 şi normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanţii vor trimite Organizatorului pe adresa Şos Bucureşti-Ploieşti nr. 19-21,etaj 1,secțiunea 2, sector 1, Bucureşti  o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată.

Scopurile constituirii și administrării bazei de date  sunt: desemnarea beneficiarilor Promoţiei si realizarea de rapoarte statistice.

Informarea participanţilor cu privire la alte acţiuni desfăşurate în viitor (noi oferte, promoţii, mesaje publicitare și de marketing) se va face doar daca acestia au subscris in mod activ la optiunea de Newsletter disponibila in formularul de inregistrare sau prin intermediul altor formulare de contact disponibile pe www.bosch-home.ro, sau alternativ prin contul MyBosch.

Pentru mai multe informatii privind procesarea datelor personale, vă rugăm să consultați secțiunea “Informații privind protecția datelor”.

 

13. Limitarea răspunderii

Înregistrarea Garanției Extinse efectuată înainte sau după perioada menţionată în Regulament nu se va lua în considerare.

Organizatorul are dreptul de a invalida înregistrări care conțin informatii false ori vădit eronate și care nu îndeplinesc toate condițiile de participare conform rubricilor obligatorii mentionate pe pagina web. Orice reclamație cu privire la înregistrări se va lua în considerare numai pe baza prezentării confirmării prinvind înregistrarea garanției extinse primite de la Organizator.

 

Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenta cu solicitanţii unor revendicări neconforme prezentului Regulament și care apar ulterior acordării efective a Garanției Extinse.

 

 1. 14.  Prevederi finale

 

În cazul în care Organizatorul constată ca un Participant nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin respectivului Participant, fără alte despăgubiri sau plăți.

Participanților la promoţie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantie de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile subsecvente, si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si 2 duplicate.

 

Organizator:

Prin Administrator                                                                                                        Prin Administrator

Mihai Voicilă                                                                                                                 Styn De Coster