Termeni si conditii

Concurs: “Castiga un Smartphone ZTE”

16.05.2017 – 31.05.2017

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului

Concurs: “Castiga un Smartphone ZTE” (denumit in continuare “Concursul”) este organizat de catre S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L., societate romana, cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 10, cladirea Global City Business Park, corp O1, etaj 10, judetul Ilfov, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr.J23/2611/2016, avand CUI 2864518, atribut fiscal RO, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personale in baza notificarii nr. 600/2006.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului. Astfel de modificari vor fi facute publice la adresa www.altex.ro/concurs-smartphone-zte.

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE

In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

a) „Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara, independenta de vointa Participantilor sau a Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, in mod absolut, prevazuta, controlata ori depasita de catre acestia si care conduce la neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare ori la intarzierea executarii prevederilor prezentului Regulament.

Constituie caz de forta majora, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare dintre urmatoarele circumstante: razboi, anarhie, acte de terorism, razboi civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundatii, perturbari ale traficului aerian sau de alta natura, restrictii de calatorie in tara sau in strainatate si alte fenomene meteorologice adverse, confiscari sau orice alte actiuni ale institutiilor publice.

b) „Participantii” - toate persoanele fizice cu domiciliul in Romania, cu varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii Concursului, care indeplinesc conditiile mentionate in prezentul Regulament.

c) „Concursul” – reprezinta acest concurs care se va desfasura in conformitate cu prezentul Regulament.

d) „Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al Concursului, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta.

e) „Organizatorul” – este organizatorul Concursului, identificat conform sectiunii 1.1. de mai sus si avand atributii in Concurs stabilite prin prezentul Regulament.

g) „Facebook”- Retea de socializare ce poate fi accesata pe www.facebook.com/AltexRomania/

i) Pagina Concurs: “Castiga un Smartphone ZTE – Programul software pus la dispozitie de Organizator pentru desfasurarea Promotiei

j) Validare – Proces prin care un participant este declarat Castigator al Concursului in conditiile in care utilizatorul se aboneaza la newsletter, conform prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. Durata si aria de desfasurare a Concursului

3.1. Concursul are loc in intervalul 16.05.2017 – 31.05.2017.

3.2. Concursul este valabil pe tot teritoriul Romaniei.

3.3. Concursul se desfasoara numai pe site-ul www.altex.ro, prin intermediul paginii Concurs: “Castiga un Smartphone ZTE”.

SECTIUNEA 4. Participantii si conditiile de participare la Concurs

4.1. Pentru a participa la Concurs, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  • sa fie persoane fizice cu domiciliul in Romania;
  • sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii Concursului sau care au intre 13-18 ani si au acordul partintilor sau tutorilor legali, care indeplinesc conditiile mentionate in prezentul Regulament.
  • sa se inregistreze la newsletter-ul Altex din pagina concursului: www.altex.ro/concurs-smartphone-zte
  • sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Concurs;

4.2. La Concurs NU pot participa angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul /sotia celor mentionati mai sus.

4.3. De asemenea, NU pot participa la Concurs persoanele juridice sau asociatiile familiale autorizate sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele asociatii familiale autorizate in care angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor implicate si/sau ai distribuitorilor Organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) ori sotul /sotia acestora detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.

4.4. Participarea la Concurs implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament, precum si posibilitatea folosirii in scop publicitar a denumirii Participantilor castigatori. Prin participarea la Concurs, Participantii accepta intrarea automata in baza de date a Organizatorului.

4.5. Prin simpla participare la Concurs, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului sa intre in baza de date ALTEX, in vederea validarii, atribuirii premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului.

4.6. Concursul se va derula conform prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu mai inainte de a anunta in mod public aceste modificari, prin publicarea acestora in cadrul paginii Concurs: “Castiga un Smartphone ZTE” la adresa  www.altex.ro/concurs-smartphone-zte. Orice modificare se va efectua printr-un act aditional la prezentul regulament.

SECTIUNEA 5. Participarea la Concurs si Mecanismul Concursului

5.1. In vederea participarii la Concurs, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  • sa acceseze pagina http://www.altex.ro
  • sa fie persoane fizice cu domiciliul in Romania;
  • sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii Concursului sau care au intre 13-18 ani si au acordul partintilor sau tutorilor legali, care indeplinesc conditiile mentionate in prezentul Regulament.
  • sa se inregistreze la Newsletter-ul Altex din pagina concursului: www.altex.ro/concurs-smartphone-zte
  • sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Concurs;

5.2. Datele furnizate de catre Participant trebuie sa fie conforme cu realitatea si trebuie validate.

SECTIUNEA 6. Premiul Concursului si atribuirea acestuia

6.1. Premiile Concursului

Premii – Cantitate

-           1 Smartphone ZTE Blade A601 8GB DUAL SIM Black

-           Valoare: 469.9 lei, inclusiv TVA

6.2 Atribuirea premiului

6.2.1. In data de 6 Iunie 2017 va avea loc desemnarea castigatorilor la concursul “Castiga un Smartphone ZTE” prin intermediul site-ului www.Random.org.

Numele castigatorilor va fi anuntat pe pagina oficiala de Facebook Altex si va fi contactat via email in vederea inmanarii premiului.

Se vor desemna 1 castigator si 3 rezerve pentru premiu. Pentru a fi declarat castigator al Concursului, participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ toate conditiile prezentului Regulament.

6.2.2 Vor fi trimise 2 email-uri in 2 zile lucratoare consecutive pentru contactarea castigatorului: email de anuntare castigator si al doilea email, in cazul in care nu primim informatiile solicitate.

In termen de 3 zile lucratoare de la primirea primului email, castigatorul trebuie sa raspunda la e-mailul primit, furnizand informatiile solicitate prin intermediul acestuia (copie de pe Cartea de identitate sau Buletin de Identitate, adresa la care participantul doreste sa primeasca premiul, in cazul in care aceasta este diferita fata de cea din CI/ BI). In cazul in care castigatorul nu raspunde la e-mail in termenul si conditiile detaliate in prezentul capitol, acesta va fi invalidat si va pierde dreptul de a primi premiul concursului, iar Organizatorul va contacta rezervele in ordinea desemnarii acestora, in aceleasi conditii. Daca nici unul dintre Participantii desemnati drept castigatori nu va fi validat, premiile nu se mai acorda.

6.3. Desemnarea castigatorului si intrarea in posesia premiului.

6.3.1. Desemnarea castigatorului va avea loc prin tragere la sorti, din lista de participanti valizi, prin intermediul platformei www.Random.org.

6.3.2. Premiul va fi expediat catre Participantul declarat Castigator in conditiile prezentului Regulament in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la terminarea Concursului si a procesului de validare, prin curier.

6.3.3. De asemenea, in cazul refuzului castigatorului de a beneficia de Premiu prin informare scrisa, acesta va pierde dreptul asupra Premiului in favoarea urmatoarei rezerve.

6.3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a folosi rezervele in situatia in care castigatorul desemnat nu indeplineste conditiile de atribuire a premiului ori nu indeplineste formalitatile cerute de Organizator si prevazute in prezentul Regulament. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile necesare pentru a beneficia de premiu, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda Premiul.

6.3.5. Organizatorul nu este raspunzator pentru participanti care nu isi pot ridica premiul din cauza informatiilor incorecte furnizate.

6.4. Dispozitii generale referitoare la Premiul Concursului

6.4.1. Premiul se acorda in natura si nu se poate inlocui cu valoarea acestuia in bani sau alte produse.

SECTIUNEA 7: Regulamentul Concursului

7.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil in mod gratuit si poate fi descarcat gratuit de catre orice solicitant pe toata perioada Concursului in cadrul paginii www.altex.ro/concurs-smartphone-zte.

7.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de incetare a Concursului in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens printr-o notificare in cadrul paginii „ Castiga un smartphone ZTE!”

7.3.Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fara a se limita la mesaje care nu ajung la destinatie din cauza unor erori care nu tin de Organizator, functionarea necorespunzatoare ori nefunctionarea temporara a serviciilor de internet etc.).

SECŢIUNEA 8: Protectia datelor personale

8.1. Altex Romania S.R.L., in vederea desfasurarii Concursului, prelucreaza datele personale ale Participantilor la acest Concurs in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat in evidentele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr.11346.

8.2. Prin inscrierea la Concurs, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, adresa si/sau imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia.

8.3. Altex Romania S.R.L. se obliga sa asigure procesarea datelor cu caracter personal in legatura cu Participantii. Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate numai in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001 referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date.

8.4. Accesarea si inregistrarea in concursul de pe site-ul www.altex.ro echivaleaza cu exprimarea acordului de catre Participanti in ceea ce priveste prelucrarea datelor lor cu caracter personal. De asemenea, participarea la Concurs si bifarea corespunzatoare pe formularul de inregistrare echivaleaza cu acceptarea de catre Participant de a primi mesaje comerciale conform dispozitiilor legii nr. 365/2002 privind comertul electronic.

8.5. Astfel, acordul exprimat in conformitate cu prezenta sectiune presupune ca datele personale ale Participantilor sa intre in baza de date a Organizatorului si ca acestia sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS) din partea Organizatorului.

8.6. Altex Romania S.R.L. se obliga sa le respecte Participantilor drepturile prevazute de lege si va utiliza baza de date pentru a trimite corespondenta si pentru a realiza rapoarte statistice. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este adresa Altex Romania S.R.L.

8.7. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti, cu exceptia firmei de publicitate, societatii de emailing si a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

8.8. La cererea scrisa a Participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta din urma se obliga:

i) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

ii) sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legii;

iii) sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

SECTIUNEA 9: Litigii

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 10: Forta Majora

10.1. In cazul aparitiei unui caz de Forta Majora in intelesul notiunii de la art. 2.1. a) din prezentul Regulament, daca o situatie de Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

10.2. Organizatorul, daca invoca Forta majora, este obligat sa comunice Participantilor existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de Forta Majora.

SECTIUNEA 11: Diverse

11.1. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite la adresa Organizatorului prevazuta in art. 1.1. de mai sus in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data publicarii listei Participantilor declarati castigatori care se considera lezati in vreun fel. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.

11.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestui Concurs, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

11.3 .In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de Premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

 

 

Cel mai bun raport calitate-pret

Conform sondajului Best Buy Award 2021/2022 efectuat de organizatia iCertias.

Cel mai mic pret din Romania! Daca gasesti in alta parte mai ieftin primesti de doua ori diferenta.

S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L. este inregistrata cu numarul 600 / 2006 in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal