REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

"CREDIT DE NEVOI PERSONALE CU VOUCHER CADOU DE 1.000 LEI"

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promotionale (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este CREDEX BROKER S.R.L., societate cu răspundere limitată, organizată şi funcţionând conform legii române, având sediul social în Ilfov, Voluntari, Șos. București Nord, nr.10, Global City Business Park, clădirea 011, etaj 10 sala de meeting 4, având cod unic de înregistrare RO 15195148, având număr de ordine în Registrul Comerţului J23/2218/2016, reprezentată legal prin Engin Alaybayoglu având funcţia de Administrator, denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

Campania se desfasoara cu sprijinul partenerului:

ALTEX ROMANIA SRL, cu sediul in Oras Voluntari, Sos. Bucuresti-Nord nr. 10, Global City Business Park Cladirea O1, etaj 10, judet Ilfov, înregistratată la Reg. Com. sub nr. J23/2611/2016 cod unic de inregistrare nr. CUI RO 2864518, avand cont curent nr RO53 BRDE 450S V017 9738 4500 la Banca BRD sucursala SMCC si reprezentata prin dl. Dan Ostahie, Administrator, denumita in continuare „Partener”.

Notiunea „ Partener” include reteaua magazinelor Altex din Bucuresti

Campania se va desfasura in conformitate cu prezentul Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”.

SECTIUNEA 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va fi lansata la data de 01 septembrie 2019, ora 10.00 si se va incheia la data de 30 septembrie 2019 ora 23:59 pentru mediul online pe www.altex.ro si pana la ora de inchidere a magazinelor partenerului (Altex), denumita in cele ce urmeaza „Perioada Campaniei”.

Inainte de inceperea Campaniei si dupa incetarea acesteia, indeplinirea conditiilor mentionate in Regulamentul Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Campanie. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice ce determina participantii la Campanie sa considere continuarea Campaniei dupa data de 30 septembrie 2019, ora de inchidere a locatiilor Partenerului Altex, cu exceptia cazului in care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al modificarii prezentului Regulament Oficial cu publicarea unui anunt in acest sens pe site-ul www.altex.ro si la biroul de rate Credex din magazine.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se desfasoara în reteaua magazinelor Partenerului Altex, din Bucuresti (denumite in cele ce urmeaza „Locaţiile partenerului”) si online pe www.altex.ro.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE FINANCIARE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Produsele financiare participante la Campanie sunt urmatoarele:

- Credit de nevoi personale fara ipoteca

- Credit de refinantare

Produsele financiare sunt oferite de bancile partenere ale Organizatorului iar lista bancilor partenere poate varia pe parcursul perioadei campaniei.

SECTIUNEA 5. PARTICIPANTII LA CAMPANIE

La aceasta Campanie pot participa numai persoanele fizice, cetateni romani cu resedinta in Romania, care au implinit varsta majoratului (in cazul cetatenilor romani 18 ani) pana la data de 01.09.2019 (Data Inceperii Campaniei), si care indeplinesc criteriile precizate in aceasta Sectiune 5, in perioada de desfasurare a Campaniei.

Participantii la aceasta campanie trebuie sa indeplineasca conditiile minime de eligibilitate ale bancilor partenere, care sunt specifice fiecarei banci partenere.

Nu pot participa la aceasta Campanie minorii (persoanele care nu au implinit varsta majoratului sau cea de 18 ani pana la Data Inceperii Campaniei), angajatii Real Estate, angajatii Altex Romania S.R.L. (cei din magazinele Altex) sau UniCredit Consumer Financing IFN S.A., rudele de gradul I ale acestora (copiii, parintii), precum si fratele/sora, sotul/sotia acestora.

In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de catre Organizator, reiese ca nu au fost respectate criteriile de participare la Campanie (participantii sunt minori; participantii sunt angajati ai Real Estate, angajati ALTEX ROMANIA S.R.L (cei din magazinele Altex) sau UniCredit Consumer Financing IFN S.A., rudele de gradul I ale acestora (copiii, parintii, precum si fratele/sora, sotul/sotia acestora), Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage participantilor premiile obtinute, ca rezultat al activitatii lor si/sau sa restrictioneze participarea acestora la Campanie pana la incheierea acesteia.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Clientii care contracteaza un produs financiar mentionat in sectiunea 4 si care indeplinesc conditiile prevazute in Sectiunea 5, au posibilitatea de a primi un voucher cadou conform Sectiunea 7, valabil la cumparaturi ulterioare in magazinele Altex.

Clientii au urmatoarele modalitati de a contracta un credit de nevoi personale:

- In locatiile Partenerului prevazute la Sectiunea 3

- prin completarea formularului dedicat afisat pe www.altex.ro; potentialul client va comunica urmatoarele informatii personale proprii: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail;

- prin contactarea telefonica la 021.9199 potentialul client va comunica urmatoarele informatii personale proprii: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail;

Pentru a putea primi voucherul cadou acordat in aceasta Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) In Perioada Campaniei, aplica pentru un produs financiar mentionat in cadrul Sectiunii 4 si contractul de credit, aferent produsului financiar contractat in locatiile Altex sau pe www.altex.ro, este semnat in Perioada Campaniei;

b) valoarea creditului acordat trebuie sa fie de minim 10.000 lei sau 25.000 lei dupa caz, conform Sectiune 7

c) respecta prevederile prezentului Regulament Oficial.

Nu se califica pentru acordarea premiului, nefiind considerat eligibil participantul care isi exercita, conform legii, in Perioada Campaniei, dreptul de retragere din contractul de credit obtinut in Locatiile Partenerului. Va fi descalificat participantul care ramburseaza integral in Perioada Campaniei creditul obtinut.

SECTIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE

In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera premii constand in vouchere cadou, astfel:

· Voucher cadou de 1.000 lei

Pentru orice credit de nevoi personale in valoare de minim 25.000 lei facut in magazinele Altex sau pe www.altex.ro in perioada 1 -30 septembrie 2019, printr-un produs financiar de bancile partenere, se va oferi clientului un voucher cadou in valoare de 1.000 lei.

· Voucher cadou de 200 lei

Pentru orice credit de nevoi personale in valoare de minim 10.000 lei facut in magazinele Altex sau pe www.altex.ro in perioada 1 -30 septembrie 2019, printr-un produs financiar de bancile partenere, se va oferi clientului un voucher cadou in valoare de 200 lei.

Conditii de utilizare vouchere:

- Voucher-ul poate fi utilizat exclusiv la achizitia de bunuri in cadrul retelelor de magazine Altex din Romania pana cel tarziu la 31 noiembrie 2019.

- Voucherul de 1.000 lei se poate utiliza daca valoarea cumparaturii totala este de minim 5.000 lei

- Voucherul de 200 lei se poate utiliza daca valoarea cumparaturii totala este de minim 1.000 lei

- Voucherul cadou se poate folosi o singura data, la o singura cumparatura.

Persoanele participante nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/parametrilor premiilor acordate.

Valoarea totala a premiilor va fi stabilita in functie de numarul de Produse Participante la campanie achizitionate in conformitate cu prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIULUI

Premiul mentionat in Sectiunea 7 va fi ridicat in perioada 21 -31 octombrie 2019, din magazinul Altex in care a fost incheiat contractul de credit. Premiile se vor preda pe baza de proces verbal de predare primire, iar acest document va constitui dovada predarii premiului.

Premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu pot fi cedate unei alte persoane.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru venitul din premii obtinut de catre participant, in conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a participantului.

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

SECTIUNEA 10. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau ar putea genera costuri suplimentare in sarcina Organizatorului.

In cazul in care Organizatorul constata ca un participant nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de acest document, isi rezerva dreptul de a nu acorda premiul ce revine participantului, oricand, fara alte despagubiri sau plati.

De asemenea, Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile care duc la imposibilitatea Organizatorului de a contacta participantul.

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

SECTIUNEA 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

a) Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Organizator

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Organizatorul poate solicita participantului acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de resedinta si imaginea lui. Pentru a-si exprima acordul expres in acest sens, participantul va semna o declaratie in care vor fi cuprinsi termenii acestui acord. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Campanie sau inmanarea premiului de semnarea acestei declaratii.

Prin inscrierea in Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Oficial si cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date Credex Broker SRL, cu scopul participarii in aceasta Campanie. Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele si serviciile Organizatorului prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS), doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc in acest sens. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Campanie sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. In cazul in care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens.

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor, cu respectarea legislatiei aplicabile in vigoare. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, beneficiaza de toate drepturile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),

Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In acest sens, Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea, rectificarea sau portabilitatea datelor personale in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre: Credex Broker S.R.L., cu sediul în Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr.10, cladirea Global City Business Park, corp O1, etaj 9, sala de sedinte 6, judetul Ilfov.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt: organizarea Campaniei, identificarea participantilor, atribuirea premiilor. Durata: inceputul campaniei – pana la atribuirea premiilor.

In cazul in care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea datelor in scopul mentionat anterior, acestia nu pot participa la prezenta Campanie.

Participantii au dreptul de a se adresa autoritatilor cu privire la modul in care le sunt prelucrate datele in prezenta campanie.

b) Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Partenerul Principal

Parterul Principal va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in calitate de Operator, cu respectarea prevederilor Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Datele cu caracter personal aparținând participantului (denumit in continuare "Persoana vizata"), vor fi furnizate de catre Persoana vizata către Partenerul Principal la data depunerii cererii privind incheierea contractului de credit, la data încheierii si/sau pe parcursul derulării contractului privind produsul inclus in Campanie, astfel cum este mentionat in prezentul Regulament Oficial, contractat de Persoana vizata.

Datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate vor fi prelucrate de catre Partenerul Principal atat in scopul derularii Campaniei, cat si in scopuri legitime, specifice furnizarii produsului financiar participant la Campanie (asa cum sunt aceste scopuri detaliate, impreuna cu celelalte informatii legate de categoriile de date prelucrate, temeiurile si durata procesarii, etc. in Nota de informare ce va fi prezentata Persoanei vizate cu ocazia solicitarii produsului financiar in cauza, denumita in continuare „Nota de Informare”).

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii de catre Partenerul Principal nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia Organizatorului, a Partenerilor Secundari si a destinatarilor mentionati in Nota de Informare

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului 679/2016, urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date; dreptul de rectificare a datelor; dreptul de stergere a datelor; dreptul la restricționarea datelor; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de a se opune prelucrarii; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare; dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei., drepturi care pot fi exercitate in limitele legale, trimitand o adresa scrisa, datata si semnata catre UniCredit Consumer Financing S.A. in care sa se precizeze numele complet si domiciliul pentru identificare.

In vederea exercitării acestor drepturi, Persoanele Vizate se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata olograf, la sediul Parterului Principal (in calitatea acestui de Operator), menționând ca destinatar pe plicul de corespondenta " UniCredit Consumer Financing IFN S.A. - Responsabilul cu protecția datelor" si/sau la nr. de fax : +40 21 200 97 01 si/sau la adresa de e-mail: ucfin.contactclienti@unicredit.ro. Departamentul de Relații Clienți al Operatorului va transmite informațiile privind Datele Personale si, după caz, masurile luate, la adresa menționata in solicitare sau la cea aflata in evidenta Operatorului, in termenul prevăzut de lege, menționat mai jos.

În cazul în care Persoana vizata adreseaza o solicitare privind exercitarea drepturilor sale privind protecţia datelor, Operatorul va răspunde acestei solicitări în termen de 1 luna de la primirea solicitării de către Operator, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea solicitarii. Operatorul isi rezerva dreptul de a stabili o taxa in cazul cererilor repetate conform Regulamentului general privind protecţia datelor.

De asemenea, adresa de contact a Responsabilului cu protecția datelor este: dpo@altex.ro.

Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul ca prelucrează datele participantilor in condiții de legitimitate, implementând totodată masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității si confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul general privind protecţia datelor.

O sursă importantă de informare oferită participantilor, suplimentar informatiilor pe care Partenerul Principal le furnizează persoanelor vizate prin prezentul Regulament si prin Nota de informare separata cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal comunicata participantului cu prilejul incheierii contractului privind produsul financiar inclus in Campanie, o reprezinta si Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ce poate fi consultata oricand de catre orice participant pe site-ul oficial al Organizatorului.

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

Pentru scopul acestui document, prin Forta Majora se intelege evenimentul extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care este de natura a exonera de raspundere partea care il invoca. Prin caz fortuit se intelege acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de Organizator, care este de natura a exonera de raspundere partea care il invoca, inclusiv deficientele de natura tehnica si a caror aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin acest Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior inceperii Campaniei si care poate interzice sau modifica prezentul Regulament.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1634 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

Aceasta Campanie poate fi incheiata inainte de termen in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.altex.ro.

SECTIUNEA 14. LITIGII

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente.

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.

Prezentul Regulament al Campaniei va fi publicat pe site-urile www.altex.ro incepand cu data de 1 septembrie 2019 si este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, in toate punctele de vanzare Altex ale Partenerului din Bucuresti.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.altex.ro

Organizator,

CREDEX BROKER S.R.L